צרו קשר
ּ

זכויות סוציאליות ופנסיה בגירושין

זכויות סוציאליות לרבות פנסיה הם פירות שנרכשו במאמצים משותפים של בני הזוג במשך שנים רבות. כל אחד מבני הזוג תרם את חלקו גם כאשר אחד מבני הזוג, עוסק בניהול הבית ובגידול הילדים והשני עובד מחוץ לבית. על-כן, זכויות סוציאליות הנובעות מעבודת כל אחד מבני הזוג ואשר נצברו במהלך הנישואין נחשבות ל"פירות המאמץ המשותף" ויתחלקו בין בני הזוג. המועד לחלוקה יהיה רק כאשר הן ישולמו בפועל לידי בן הזוג שזכאי לקבלן עם צאתו לגמלאות.

לכן ברוב המקרים, מועד קבלת הזכויות יהיה מאוחר למועד הגירושין. את כספי הפנסיה יקבל בן הזוג ישירות מבן זוגו לשעבר ולא ישירות מקרן הפנסיה, זאת מכיוון שלבן הזוג הזכאי אין מעמד ישיר מקרן הפנסיה.

זכויות סוציאליות מהן?

הכוונה לפיצויי פיטורין, זכויות פנסיה או הפרשות לקופות גמל ונכללים גם פיצויי פיטורין ופנסיה המהוונים על אותן שנות עבודה שנסתיימו במהלך חיי הנישואין.

האם במסגרת איזון משאבים זכאית אישה לתשלומי הפנסיה המוקדמת של הגבר?

בית המשפט לענייני משפחה ענה בחיוב על השאלה וקבע, כי דין תשלומי פנסיה מוקדמת כדין פנסיה, זאת כל עוד לא הוחרגו במפורש מאיזון המשאבים בהסכם הגירושין. והמקרה שהיה כך היה, במסגרת הסכם הגירושין שערכו בני זוג, הסכימו הצדדים כי כל אחד מהם זכאי למחצית חלקו בפנסיה של האחר. עקב מצבו הבריאותי, נאלץ הגבר לפרוש ממשרתו במשטרת ישראל טרם הגיעו לגיל הפרישה, אולם סירב הבעל להעביר לאישה את חלקה בכספי הפנסיה המוקדמת, ולפיכך הגישה כנגדו האישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה. הגבר טען, כי אין לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת נכסי פנסיה אלא שכר עבודה ועל כן לאישה אין זכות בכספי הפנסיה המוקדמת, אלא החל מיום הגיעו לגיל הפרישה. האישה טענה לעומתו, כי דין תשלומי הפנסיה המוקדמת כדין פנסיה רגילה וכי היא זכאית לכל ההטבות אותן קיבל במסגרתה.

בעניין זה, בית המשפט לענייני משפחה קיבל את עמדתה של האישה וקבע כי כל עוד לא צוין במפורש בהסכם הגירושין, כי תשלומי הפנסיה המוקדמת מוחרגים מאיזון המשאבים, הרי שיש לפעול על פי הדין הנוהג.

קרי, לצורך איזון משאבים – פנסיה מוקדמת תיחשב כפנסיה ולא כשכר עבודה. עוד נקבע, כי האישה זכאית לכלל ההטבות שקיבל הגבר במסגרת פרישתו, למעט מענק שניתן לו כהטבה אישית בעקבות בריאותו הלקויה לאחר המועד הקובע של איזון המשאבים.

ידועים בציבור וזכויות פנסיוניות:

סוגיה כזו הונחה בפני בית המשפט העליון כאשר אדם שינה את שם המוטבים בקרן הפנסיה שלו – העביר את זכותה של אשתו בפנסיה לידי הידועה בציבור שלו. בית המשפט העליון פסק, כי חבר בקרן פנסיה רשאי לבטל את זכותו של מוטב או להעמיד במקומו מוטב אחר וזאת בהנחה שהמנוח הודיע עוד בחייו לקרן הפנסיה של שינוי שם המוטב, הודעה זו תקפה, וזכאותה של הידועה בציבור היא למלוא הפנסיה.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ