צרו קשר
ּ

צוואה הדדית מהי?

סעיף 8(א) לחוק הירושה, אשר נכנס לתוקפו בשנת 2005 הסדיר את נושא הצוואות ההדדיות אשר קובע כי צוואה הדדית הינה צוואה אשר יש לערוך אותה במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים אשר נכתבו באותה העת, ובמסגרתה קובעים בני הזוג הוראות הדדיות זהות באשר לרכושם לאחר מותם. צוואה הדדית הינה למעשה תמונת ראי של הצוואות בהן בד"כ מצווה כל אחד מבני הזוג את רכושו לבן הזוג אשר נותר בחיים. העיקרון המרכזי בצוואות הדדיות, נקבע כעיקרון ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג, אשר לא היה עורך את צוואתו אלמלא היה יודע שבן זוגו יערוך צוואה עם הוראות זהות.

לאמור: צוואה הדדית הינה פרי החלטה משותפת באשר לתוכנה, כאשר ההסדרים אשר קבע מצווה אחד בצוואתו מבוססים על ההסדרים שקבע מצווה שני בצוואתו, ולא היו נערכים לולא הסדרים אלו. על כן, הפרת עקרון ההסתמכות מהווה הפרה של חובת "תום הלב" שפועל יוצא הימנה הינה כי בן הזוג הנותר בחיים, לא יוכל לבטל את צוואתו של בן זוגו שנפטר ו/או לשנות את צוואתו באופן חד צדדי.

כיצד מבטלים צוואה הדדית?

התיקון לחוק קובע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם אחד הצדדים המבקש לבטל צוואתו ימסור הודעה בכתב לצד האחר בדבר רצונו לבטל את הצוואה – במקרה זה קובע התיקון לחוק כי שתי הצוואות בטלות.

אולם, במידה וצד מעוניין בביטול צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג האחר, או לאחר שהפך בן הזוג לפסול דין, עליו להסתלק מעיזבונו של בן הזוג. במקרים בהם חולק עיזבונו של בן הזוג שנפטר, בן הזוג הנותר חייב להשיב את כל ירושתו על פי הצוואה ההדדית מהעיזבון של בן זוגו. במידה ואין הוא יכול להשיב את הירושה, באופן מדויק, חייב בן הזוג המבקש לבטל את הצוואה להשיב את שקיבל מכוח הוראות צוואת בן הזוג שנפטר.

יחד עם זאת, התיקון לחוק מאפשר לבני הזוג לקבוע בצוואה ההדדית הוראות אחרות באשר לאפשרויות ביטול הצוואה ההדדית ובלבד שלא תיכלל בצוואה הוראה לפיה לא ניתן לבטל את הצוואה ההדדית בעודם של בני הזוג בחיים, שכן הוראה מעין זו, נוגדת את עיקרון יסוד של החופש לצוות.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ